Home » Technasiumacademie

Technasiumacademie

Gepubliceerd op 17 november 2019

Technasiumacademie

De Technasiumacademie is onderdeel van Stichting Technasium en ondersteunt de professionele ontwikkeling van (toekomstige) O&O-professionals via opleidingstrajecten en professionaliseringsactiviteiten. De Technasiumacademie draagt zo bij aan de kwaliteit van het technasiumonderwijs en het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). ​

Er worden verschillende opleidingstrajecten en professionaliseringsactiviteiten door de Technasiumacademie georganiseerd en gefaciliteerd:

  • Basiscertificaat O&O-docent (bevoegdheid O&O in combinatie met een ander vak)
  • Basiscertificaat O&O-assistent (voor toa’s)
  • Gevorderdencertificaat O&O-docent
  • Ontwikkeltraject voor technatoren
  • Specialistencertificaat Schrijverscoach
  • Professionaliseringsactiviteiten ter verbreding en verdieping

Deze activiteiten worden grotendeels georganiseerd tijdens de zogeheten scholingsweken van de Technasiumacademie. Deze scholingsweken (4-5 per schooljaar) vinden plaats op verschillende locaties verspreid door het land.

Daarnaast werkt de Technasiumacademie samen met verschillende eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in het land.

Basiscertificaat O&O-docent en bevoegdheid voor het vak O&O

Docenten die al werkzaam zijn op technasiumscholen en die het opleidingstraject Basiscertificaat O&O-docent met goed gevolg doorlopen, verkrijgen daarmee het Basiscertificaat O&O-docent waarmee ze de bevoegdheid hebben om het vak O&O te geven. Deze bevoegdheid is alleen geldig in combinatie met een lesbevoegdheid in een voldoende verwant vak. De bevoegdheid in dit andere vak bepaalt ook of de bevoegdheid O&O van toepassing is voor het eerste- of tweedegraads gebied (zie ook de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO).

Het opleidingstraject Basiscertificaat O&O-docent wordt gevolgd in het eerste jaar dat een docent als O&O-docent op het Technasium aan de slag is en bestaat uit verschillende trainingen/bijeenkomsten (in totaal 11 dagdelen) en praktijkopdrachten. Belangrijke onderdelen van het traject zijn het maken van een O&O-project en leren coachend begeleiden.

​Lerarenopleidingen – eerstegraads bevoegdheid via 3TU

Een eerstegraads bevoegdheid voor O&O is te behalen via de mastertrack Ontwerpen; een richting binnen de master Science Education and Communication die wordt uitgevoerd door de 4TU in samenwerking met de Technasiumacademie. Deze master is te volgen aan de Universiteit Twente, TU Eindhoven en TU Delft. Studenten lopen stage op een technasiumschool. Met deze opleiding behaal je ook altijd een beperkte tweedegraadsbevoegdheid in een ander bètavak. Tevens ontvang je bij succesvolle afronding van dit traject het Basiscertificaat O&O-docent van Stichting Technasium. Meer informatie over deze opleiding en de ingangseisen.

Lerarenopleidingen – Basiscertificaat O&O-docent via minor HAN

Het Basiscertificaat O&O-docent is – sinds schooljaar 2017-2018 – te behalen via een minor van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) mits deze onderdeel vormt van een tweedegraads lerarenopleiding in een bètavak. In de Minor Projectonderwijs: aan de slag voor bedrijven staat vakoverstijgend en coachend lesgeven centraal. Binnen de minor maak je de keuze of je je wilt richten op Technologie & Toepassing (VMBO) of op Onderzoek & Ontwerpen (O&O) voor HAVO en VWO. In deze minor werkt Stichting Technasium samen met de HAN en met het Bèta Challenge Programma. Studenten die kiezen voor O&O lopen stage op een technasiumschool. De minor is toegankelijk voor studenten van alle tweedegraads lerarenopleidingen (in een bètavak). Meer informatie over de minor van de HAN.

Basiscertificaat O&O-assistent

De O&O-assistent (technisch onderwijsassistent/toa) heeft een belangrijke rol binnen het technasiumonderwijs en is dagelijks in de technasiumwerkplaats te vinden. Om als O&O-assistent leerlingen goed te kunnen begeleiden bij het vak O&O, wordt het opleidingstraject Basiscertificaat O&O-assistent gevolgd. Deze omvat 5 dagdelen en een praktijkopdracht. De rol van de O&O-assistent in de werkplaats, coachend begeleiden van leerlingen en uitwisseling met andere O&O-assistenten staat centraal.

Gevorderdencertificaat O&O-docent

In het traject gevorderdencertificaat O&O-docent verdiepen ervaren O&O-docenten hun kennis en vaardigheden m.b.t. de kern van het technasiumonderwijs en het vak O&O. ‘Onderzoeken’ in O&O en ‘Ontwerpen’ in O&O staan centraal. Daarnaast volgen de docenten keuzemodules die sterk verbonden zijn met het (primaire) proces van het technasiumonderwijs en passen bij de eigen professionele ontwikkeling. Afhankelijk van de gekozen modules duurt dit opleidingstraject 6 tot 8 dagdelen.

Ontwikkeltraject voor technatoren

Technatoren zijn sleutelfiguren binnen het technasiumonderwijs. Ze coördineren, plannen, voeren overleg met het management, opdrachtgevers, partners en Stichting Technasium en ze bewaken en ontwikkelen samen met het O&O-team de kwaliteit van het technasiumonderwijs. In het technatorentraject staan zowel de ontwikkeling van de individuele rol en positie als technator als de collectieve vraagstukken van technatoren binnen het technasiumonderwijs centraal. Dit ontwikkeltraject duurt een volledig schooljaar en bestaat uit 13 dagdelen. De technator werkt gedurende het traject aan een eigen ontwikkeldoel in de vorm van een project of een interventie.

Specialistencertificaat Schrijverscoach

Binnen de technasiumnetwerkorganisatie kunnen docenten verschillende ‘specialistenrollen’ vervullen. De schrijverscoach is zo’n specialistenrol. Hij/zij begeleidt – beginnende en ervaren – O&O-docenten binnen de school en/of binnen het technasimnetwerk met het maken van nieuwe O&O-projecten (het creëren van goed onderwijsmateriaal). Het opleidingstraject voor schrijverscoach bestaat uit 4 dagdelen en het begeleiden van een schrijvende docent in de praktijk. De bekwaamheid wordt onderhouden door middel van intervisie. 

Professionaliseringsactiviteiten ter verbreding en verdieping

Via professionaliseringsactiviteiten ter verbreding en verdieping is het mogelijk nieuwe kennis op te doen of vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn in de professionele rol als O&O-docent, O&O-assistent, technator of schoolleider van een technasiumschool. De Technasiumacademie biedt verschillende soorten acitviteiten aan ter verbreding en verdieping:

  • Trainingen en teamtrainingen
  • Workshops en (technische) vaardighedentrainingen
  • Lezingen en expertsessies
  • Intervisie en uitwisselingssessies

Trainingen en teamtrainingen

In trainingen gaat het altijd om een combinatie van theorie en toepassing. Onderwerpen van trainingen zijn gekoppeld aan de technasiumpraktijk bijvoorbeeld: Creatieve Denktechnieken en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Voor sommige trainingen geldt dat ze alleen zinvol zijn in teamverband bijvoorbeeld: Technasium Competentiemonitor, en Samenwerken en teamvorming in O&O-teams). Deze teamtrainingen vinden op de school plaats, buiten de scholingsweken.

Workshops en (technische) vaardighedentrainingen

In workshops en (technische) vaardighedentrainingen staat de directe oefening en toepassing van vaardigheden centraal. De Technasiumacademie biedt veel workshops aan waarin direct geoefend wordt met (nieuwe) technische vaardigheden, zoals Programmeren, Apps bouwen en Lasersnijden.

Lezingen en expertsessies

Tijdens lezingen en expertsessies worden O&O-professionals geïnspireerd met nieuwe inzichten en theorie, bijvoorbeeld met over het puberbrein of de energietransitie.

Intervisie en uitwisselingssessies

Het Technasium is een netwerkorganisatie. De Technasiumacademie ondersteunt ook de uitwisseling tussen O&O-professionals middels sessies waarin good practices worden uitgewisseld. Voor specifieke thema’s en rollen vindt ook intervisie plaats, zoals bijvoorbeeld met schrijverscoaches.

Voor alle professionaliseringsactiviteiten ter verbreding en verdieping geldt dat deze ook – op aanvraag en in company – georganiseerd kunnen worden binnen de scholen of netwerken. Hierover kan contact opgenomen worden met de Technasiumacademie.

Overig aanbod en partners van de Technasiumacademie

De Technasiumacademie werkt samen met verschillende partners op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten. Niet alle aanbod van deze partners is opgenomen in het reguliere jaaraanbod van de Technasiumacademie.

Veel technasiumscholen zetten scrum in voor O&O-projecten; voor het leren werken met de scrummethodiek wordt samengewerkt met Scrum@School. Zij bieden onder andere de onderhoudstraining Scrum voor Technasium aan in schooljaar 2020-2021.

Voor individuele coaching van O&O-docenten en technatoren wordt samengewerkt met Wouter de Vries (oud-technator van het Goois Lyceum en professioneel coach).

Meer informatie

Meer informatie over de Technasiumacademie, de opleidingstrajecten, het professionaliseringsaanbod en de scholingsweken is te vinden in mijnTechnasium. Let op: deze link is alleen toegankelijk voor medewerkers van een technasiumschool.

Voor meer informatie over de Technasiumacademie kun je ook terecht bij Anne Schellekens, opleidingsmanager Technasiumacademie: [email protected].

Deel dit bericht via E-mail, Twitter, Whatsapp, Linkedin

© 2024 Stichting Technasium. Meer informatie over privacy en gebruik.