Stichting Technasium

Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt samen met de scholen het technasiumonderwijs, begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken, leidt docenten op (o.a. voor het vak Onderzoek & Ontwerpenen bewaakt de kwaliteit.

Stichting Technasium is opgericht op 21 juni 2004 in Groningen. In de statuten van Stichting Technasium staat het doel van de stichting als volgt beschreven:

Het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen gedurende het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en/of het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Dit doet Stichting Technasium door
  • het ontwikkelen van een complete leergang in de (technische) bètawetenschappen en het aanbieden van een dergelijke leergang aan daartoe geïnteresseerde onderwijsinstellingen
  • de coördinatie van de invoering van een door de stichting ontwikkelde leergang in de (technische) bètawetenschappen op een daarin geïnteresseerde onderwijsinstelling, na de invoering van welke leergang de onderwijsinstelling het predicaat Technasium mag dragen
  • het samenstellen, ontwikkelen en redigeren van cursusmateriaal
  • het met elkaar in contact brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderwijsontwikkelaars
  • het op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau vinden van steun en draagvlak voor de ontwikkeling van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen
  • het door ontwikkelen van een door de stichting ontwikkelde leergang alsmede het in stand houden van de kwaliteit daarvan


Organisatie Stichting Technasium

De dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het Technasium is in handen van de directie en de medewerkers van het expertisecentrum. De regionale technasiumnetwerken worden begeleid door de netwerkregisseurs.
 

Bestuur

Stichting Technasium wordt geleid door een onafhankelijk bestuur.


Participantenraad

Een keer per jaar komen de schoolleiders van alle technasiumscholen bij elkaar, samen met het bestuur, in de Participantenraad. Nieuw beleid wordt daar besproken. De Participantenraad kan het bestuur daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren.


Netwerkvoorzittersoverleg

De technasiumscholen werken samen in regionale netwerken. In totaal zijn er 18 technasiumnetwerken. Elk netwerk benoemt een schoolleider uit hun midden tot voorzitter. Deze voorzitters komen in het Netwerkvoorzittersoverleg bij elkaar om samen met de directie en het bestuur van Stichting Technasium nieuw beleid voor te bereiden en te bespreken. Doel is om de betrokkenheid bij en eigenaarschap van nieuwe ontwikkelingen te vergroten.
 

Raad van advies

De Raad van advies is het adviesorgaan voor het bestuur van Stichting Technasium. Ze fungeert als antenne en klankbord ter verbreding en verdieping van beleid en de ontwikkelrichting van het Technasium.