Jan van Driel

Het traditionele bètaonderwijs is weinig uitdagend en te abstract om veel leerlingen aan te kunnen spreken. Eerdere experimenten om daarin verandering te brengen kwamen niet goed van de grond. Het technasium lijkt dat wel te lukken. Het vak O&O, waardoor bèta-technisch ontwerpen en onderzoeken een plaats heeft gekregen in het curriculum, een stevige invulling van het examen en aandacht voor de opleiding van de docenten bieden een duidelijke meerwaarde. Net zoals de ondersteuning door een professionele organisatie, waardoor scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.
 
- Jan van Driel, Professor of Science Education (University of Melbourne) en voormalig secretaris Stichting Technasium

Stichting Technasium

Scholen met het predikaat technasium zijn aangesloten bij de Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het [T]-onderwijs, schoolt docenten en bewaakt de kwaliteit.

Statuten 

In de statuten van Stichting Technasium staat het doel van de stichting als volgt beschreven:
Het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen gedurende het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en/of het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Dit doet de stichting door:
 • het ontwikkelen van een complete leergang in de (technische) bètawetenschappen en het aanbieden van een dergelijke leergang aan daartoe geïnteresseerde onderwijsinstellingen,
 • de coördinatie van de invoering van een door de stichting ontwikkelde leergang in de (technische) bètawetenschappen op een daarin geïnteresseerde onderwijsinstelling, na de invoering van welke leergang de onderwijsinstelling het predikaat 'technasium' mag dragen;
 • het samenstellen, ontwikkelen en redigeren van cursusmateriaal;
 • het met elkaar in contact brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderwijsontwikkelaars;
 • het op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau vinden van steun en draagvlak voor de ontwikkeling van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen;
 • het door ontwikkelen van een door de stichting ontwikkelde leergang alsmede het in stand houden van de kwaliteit daarvan.

Bestuur

De stichting wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. Er zijn vijf bestuursleden. Zij worden gekozen op basis van hun expertise, netwerk en bestuurlijke ervaring. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:
 • Drs. Ir. Marc Mittelmeijer RI (voorzitter) - voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting PCOU/Willibrord
 • Hergen Datema (vice-voorzitter) - organisatieadviseur bij Artefaction
 • Prof. dr. Femke Geijsel (bestuurslid) - bijzonder hoogleraar onderwijskunde UvA
 • Ir. Tjalling thoe Schwartzenberg (penningmeester) - directeur-eigenaar Team 4 Architecten
 • Dr. Hanno van Keulen (bestuurslid) - lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland

Participantenraad

Een keer per jaar komen de schoolleiders bij elkaar, samen met het bestuur, in de Participantenraad. Nieuw beleid wordt daar besproken. De Participantenraad kan het bestuur daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren. De Participantenraad kan in uiterste gevallen het bestuur naar huis sturen. Stichting Technasium is een bijzondere stichting, het is een stichting met het karakter van een vereniging.

Adviesraad

Eenmaal per jaar een Participantenraad met 92 scholen was onvoldoende. Daarom is op verzoek van de scholen in 2013 een Adviesraad ingesteld. In deze vergaderingen bespreken 18 schoolleiders nieuw beleid met het bestuur en de directie van de stichting. Zo is er een grotere betrokkenheid van scholen bij nieuwe ontwikkelingen.

Expertisecentrum

De dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het technasium wordt geleid door de directie en de medewerkers van het Expertisecentrum Technasium.