Jan van Driel

Het traditionele bètaonderwijs is weinig uitdagend en te abstract om veel leerlingen aan te kunnen spreken. Eerdere experimenten om daarin verandering te brengen kwamen niet goed van de grond. Het technasium lijkt dat wel te lukken. Het vak O&O, waardoor bèta-technisch ontwerpen en onderzoeken een plaats heeft gekregen in het curriculum, een stevige invulling van het examen en aandacht voor de opleiding van de docenten bieden een duidelijke meerwaarde. Net zoals de ondersteuning door een professionele organisatie, waardoor scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.
 
- Jan van Driel, Professor of Science Education (University of Melbourne) en voormalig secretaris Stichting Technasium

Stichting Technasium

Scholen met het predicaat technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. De stichting ontwikkelt het technasiumonderwijs, begeleidt de regionale technasiumnetwerken waarin de scholen samenwerken, leidt docenten op (o.a. voor het vak Onderzoek & Ontwerpenen bewaakt de kwaliteit.

Statuten 

In de statuten van Stichting Technasium staat het doel van de stichting als volgt beschreven:
Het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen gedurende het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en/of het Hoger Algemeen Vormend Onderwijs alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Dit doet de stichting door:
  • het ontwikkelen van een complete leergang in de (technische) bètawetenschappen en het aanbieden van een dergelijke leergang aan daartoe geïnteresseerde onderwijsinstellingen
  • de coördinatie van de invoering van een door de stichting ontwikkelde leergang in de (technische) bètawetenschappen op een daarin geïnteresseerde onderwijsinstelling, na de invoering van welke leergang de onderwijsinstelling het predikaat 'technasium' mag dragen
  • het samenstellen, ontwikkelen en redigeren van cursusmateriaal
  • het met elkaar in contact brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderwijsontwikkelaars
  • het op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau vinden van steun en draagvlak voor de ontwikkeling van onderwijs in de (technische) bètawetenschappen
  • het door ontwikkelen van een door de stichting ontwikkelde leergang alsmede het in stand houden van de kwaliteit daarvan


Organisatie Stichting Technasium

De dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het technasium is in handen van de directie en de medewerkers van het expertisecentrum. De regionale technasiumnetwerken worden begeleid door de netwerkregisseurs.
 

Bestuur

Stichting Technasium wordt geleid door een onafhankelijk bestuur.


Participantenraad

Een keer per jaar komen de schoolleiders van de technasia bij elkaar, samen met het bestuur, in de Participantenraad. Nieuw beleid wordt daar besproken. De Participantenraad kan het bestuur daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren. De Participantenraad kan in uiterste gevallen het bestuur naar huis sturen. Stichting Technasium is een bijzondere stichting, het is een stichting met het karakter van een vereniging.


Netwerkvoorzittersoverleg

De technasia werken samen in regionale netwerken. In totaal zijn er 18 technasiumnetwerken. Elk netwerk benoemt een schoolleider uit hun midden tot voorzitter. Deze voorzitters komen in het Netwerkvoorzittersoverleg bij elkaar om samen met de directie en het bestuur van Stichting Technasium nieuw beleid voor te bereiden en te bespreken. Doel is om de betrokkenheid bij en eigenaarschap van nieuwe ontwikkelingen te vergroten.