Een fris schoolgebouw

 • De opdracht
   Opdrachtgever 

   De opdrachtgever is 'Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK'. 

   Situatie 

   In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen, waarin 2,4 miljoen leerlingen les krijgen en bijna 200.000 mensen werken. De ruimtelijke omgeving van een schoolgebouw heeft indirect en direct invloed op de prestaties, het welzijn en de tevredenheid van de leerlingen (en de docenten). Zo kunnen leerlingen zich beter concentreren bij een betere luchtkwaliteit en stimuleert een omgeving met opgehangen werkstukjes de inzet van leerlingen.

   Omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het schoolgebouw kunnen onderscheiden worden in harde aspecten en zachte aspecten. Harde aspecten zijn meetbaar en objectief en zachte aspecten zijn voelbaar en subjectief (deze laatste kunnen bijvoorbeeld door middel van een survey onderzoek ook meetbaar zijn). Onder harde aspecten vallen bijvoorbeeld lawaai en luchtkwaliteit. Onder zachte aspecten vallen bijvoorbeeld  plaats in de klas en personalisering.

   De meeste schoolgebouwen in Nederland hebben een slecht binnenklimaat. Ook de energetische kwaliteit laat te wensen over. Beide factoren leiden tot slechte leer- en werkomstandigheden en onnodig hoge exploitatielasten. In Nederland zijn meerdere programma's geinitieerd om er voor te zorgen dat de onze schoolgebouwen worden verbeterd. Voorbeelden van deze initiatieven zijn ' de Scholenbouwwaaier', 'het Frisse Scholenproject', 'Check je Schoolgebouw' en ' de Green Deal Scholen'.

   In 2015 werd het Green Deal Scholen akkoord getekend (GDS). Het doel: een gezonde leer- en werkomgeving creëren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Hoe? Door schoolbesturen en gemeenten te helpen scholen gezamenlijk te verduurzamen. Daarvoor is dit uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

   In het akkoord van de 'de Green Deal Scholen' staat beschreven dat zij het doel hebben om een gezonde leer- en werkomgeving in een betaalbaar gebouw te creeën. Dit willen zij bereiken door in kaart te brengen wat de kwaliteit is van de huidige schoolgebouwen en door advies uit te brengen over het besparen van energie, het opwekken van hernieuwbare energie of het verbeteren van het binnenklimaat. 

   Opdracht 

   De opdrachtgever wil weten hoe de leer- en werkomgeving van het schoolgebouw kan worden verbeterd. Deze aanpassing moet aansluiten op de drie pijlers van 'de Green Deal Scholen':

   • Het bespraren van energie
   • Het opwekken van hernieuwbare energie
   • Het verbeteren van het binnenklimaat.

   De opdrachtgever vraagt jullie hiervoor een casestudie te doen op het Niftarlake College. Deze casestudie vormt de basis voor het adviesrapport. In het adviesrapport moet duidelijk worden hoe je kan zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving in een betaalbaar gebouw.

 • Uitwerking opdracht
   • Locatieanalyse

    De opdrachtgever vraagt een analyse van de huidige situatie van de casestudie, waarin wordt gekeken naar de ruimtelijke omgeving en hoe deze leer- en werkomgeving kan worden verbeterd. Leg aan de hand van tekst en foto's uit wat de kwaliteiten en verbeteringspunten zijn van het onderzochte schoolgebouw. Geef hierbij aan of deze kwaliteiten en verbeteringspunten generiek zijn of alleen van toepassing zijn op het onderzochte schoolgebouw. 

   • Probleemstelling

    De opdrachtgever wil weten wat naar jullie idee het meest invloedrijke probleem is op het te onderzoeken schoolgebouw. Welke factor kan het beste aangepakt worden om een verbetering aan te brengen in de leer- en werkomgeving? Besteed hierbij speciale aandacht aan de generaliseerbaarheid. Formuleer een probleemstelling en baken de onderzoeksrichting hiermee af.

   • Voorstel oplossing

    De opdrachtgever vraagt een beschrijving van het probleem en een voorstel voor een oplossing. De opdrachtgever wil weten hoe de oplossing (een aanpassing in de ruimtelijke omgeving) er voor gaat zorgen dat leer- en werkomgeving verbeterd wordt. Deze oplossing moet aansluiten op de drie pijlers van 'de Green Deal Scholen':

    • Het bespraren van energie
    • Het opwekken van hernieuwbare energie
    • Het verbeteren van het binnenklimaat.

    Maak bij dit onderzoek gebruik van ten minste twee verschillende betrouwbare bronnen. 

    Wat is goede literatuur?

    Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Om te bepalen of literatuur betrouwbaar is kun je letten op de volgende aspecten:

    • Wie is de auteur van de tekst? 
    • Met welk doel is de tekst geschreven? 
    • Is de bron actueel
    • Is de bron geredigeerd of herzien
    • Worden er referenties gegeven? 
    • Komt de informatie overeen met de informatie in andere bronnen

    Bron: http://www.rug.nl/sciencelinx/betasteunpunt/pwsmaken/betrouwbareliteratu...

   • Opzet onderzoek

    De opdrachtgever vraag een onderzoeksopzet waarin duidelijk wordt hoe jullie gaan onderzoeken in hoeverre de voorgestelde oplossing ook daadwerkelijk werkt. Het onderzoek moet bestaan uit een nulmeting en een meting ten tijde van de aanpassing. In de onderzoeksopzet moet in ieder geval naar voren komen:

    • Onderzoeksvraag
    • Deelvragen
    • Hypothese
    • Wat gemeten wordt
    • Hoe gemeten wordt

    Om na te gaan of je onderzoeksopzet volledig is, kan je jezelf deze vraag stellen: "Kan iemand anders aan de hand van deze omschrijving de proef precies na doen?".

   • Uitvoeren onderzoek

    De opdrachtgever vraagt jullie onderzoek te doen naar het effect van de voorgestelde oplossing. Besteed hierbij speciale aandacht aan de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek.

    Voorbeeld 1. Probleem: leerlingen gooien te veel afval op de grond in plaats van in de prullenbakken. Voorgestelde oplossing: alle huidige prullenbakken worden vervangen door prullenbakken die een geluid geven als men het afval weggooit. De nulmeting vindt plaats in oude situatie en de andere meting vindt plaats in de nieuwe situatie. Zo kunnen we het effect van de oplossing meten.

    Voorbeeld 2. Probleem: veel mannelijke leerlingen plassen naast het toilet, dit is niet hygiënisch. Voorgestelde oplossing: in de urinoirs worden stickers geplaatst waar toiletbezoekers op moeten mikken. De nulmeting vindt plaats in oude situatie en de andere meting vindt plaats in de nieuwe situatie. Zo kunnen we het effect van de oplossing meten.

   • Analyse en conclusies

    De opdrachtgever vraagt een overzicht van de resultaten uit het onderzoek. Daarnaast vraagt de opdrachtgever een beschrijving van de conclusies die kunnen worden getrokken uit de data. Heeft jullie voorgestelde oplossing voldoende effect? Omschrijf helder en overtuigend wat jullie aanbevelingen zijn voor het aanpassen van bestaande schoolgebouwen.

   Afronding opdracht 

   Verwerk alle vooronderzoeken en het uiteindelijke advies in een adviesrapport. Het adviesrapport wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.

 • Het beroep
   Het beroep 

   Een omgevingspycholoog doet onderzoek en brengt advies uit. Hij moet zowel kennis hebben van ontwerpen als kennis hebben van onderzoek. Een omgevingspsycholoog verstrekt nieuwe kennis over de relatie tussen omgeving en gedrag, bijvoorbeeld via emperisch onderzoek. Voorbeelden van onderzoek zijn: proefpersonen een bepaalde omgeving laten testen, observeren welk gedrag plaats vindt in een bepaalde omgeving en het effect meten van een aanpassing in een bepaalde omgeving. Voorbeelden van advies zijn: een bedrijf adviseren over een gebruiksvriendelijke kantoorindeling en een gemeente adviseren over de beleving van de openbare ruimte.

   Waar werk je? 

   Je werkt als omgevingspsycholoog bij het bedrijf Eyckveld. Eyckveld is een onderzoeks- en ontwerpbureau voor omgevingspsychologie. De omgevingspsychologie is een wetenschappelijk vakgebied wat zich bezighoudt met de wederkerige relatie tussen gedrag en omgeving. Voor de omgevingspsycholoog is de omgeving waarin mensen functioneren altijd een essentiële factor. Kennis van ruimtelijk ontwerp is daarbij ook van belang. Bij Eyckveld werken zowel mensen met een universitair technische ontwerpachtergrond als mensen met een universitaire achtergrond in de psychologie.

   Informatie over opleiding 

   Een omgevingspsycholoog heeft bij voorkeur zowel kennis van psychologie als van bebouwde omgevingen. De master omgevingspsychologie kan je volgen aan de University of Surrey, in Egeland. Hier krijg je verschillende vakken die zowel over theorie als over onderzoeksmethoden gaan. In Nederland kan je niet een volledige masteropleiding omgevingspsychologie volgen, maar je kunt wel op de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden een vak volgen, dit vak is onderdeel van de universitaire opleiding psychologie. 

 • Beoordeling