Leestafel

Leestafel

Leren voor Duurzame Ontwikkeling - Een pedagogische opdracht voor de lerarenopleidingen en opleidingsscholen (2018, katern 6, VELON Kennisbasis Lerarenopleiders)
Karen Laarveld, Stichting Technasium, en Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

Leren voor Duurzame Ontwikkeling is leren voor een wereld in transitie (2018, nr. 9, NVOX)
Karen Laarveld, Stichting Technasium, en Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

'Triggering the Technicians' (2017)
'The connection between secondary-school Technasium education and Industrial Design Engineering at university'.
Pim de Graaf, TU Delft

'PortfoliO&O' (2017)
Een onderzoek naar de inzet van een portfolio als gangbare methode voor het bijhouden en inzichtelijk maken van de competentieontwikkeling van leerlingen binnen het vak Onderzoek en Ontwerpen.
Ilse R.C. Maessen & Nikki A.J.M. Westervoort

'Education as a way of prevention of transmission of virus infections' (2017)
Experience with a multinational, secondary school education module with a focus on prevention of virus infections.
Doornekamp and others

'Techniek, (toegepaste) kunst en onderwijs, een wisselwerking' (2017)
Hoe kan toegepaste kunst het onderwijs versterken binnen het technasium?
Janiek Goudzwaard, ArtEZ Zwolle

'Succesfactoren bij de invoering van het vak Onderzoek en Ontwerpen binnen het Technasium' (2016)
Anne Leijenaar

'Werkveld Green Health' (2015)
Onderzoek naar het werkveld van de opleiding Biologie, voeding en gezondheid.
Anita Okma, docent CAH Vilentum

'Engineering in Dutch Schools: Impact on Study Choice' (2015)
A quantitative analysis
J.T. van der Veen & A. Blume-Bos, Universiteit Twente

'Het effect van technasia op de motivatie en studiekeuze van leerlingen' (2013)
De ontwikkeling van een onderzoeksinstrumentarium
Irma van der Neut & Rob Vink, IVA Onderwijs

 

BOEKEN

“Innoveren vanachter de keukentafel – een onderzoek naar de ontwikkeling van het technasium 2003-2013” door Frans de Vijlder, Dorine Bakker, Myrthe van der Blink

Dit boek vertelt het verhaal van het technasium, een onderwijsvorm die ruim tien jaar geleden aan de keukentafel werd bedacht. Het technasium is uitgegroeid tot een heuse innovatieve beweging in het voortgezet onderwijs. Er zijn nu 83 technasia met meer dan vijftienduizend leerlingen en dit aantal groeit nog. Welke factoren verklaren het succes tot nu toe? En welke uitdagingen liggen er voor de komende jaren? Wat kunnen we hieruit leren over innovatieprocessen in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder? Dit boek is rijk geïllustreerd, leerzaam en informatief voor iedereen die bij innovatieprocessen en het onderwijs betrokken is: van ouders tot en met beleidsmakers.

Uitgeverij Instondo, 2014
Verkrijgbaar via communicatie@technasium.nl à € 24,95

 

“Leren van professionele projecten – over kennis in projectonderwijs” door Jos de Kleijn

In projectonderwijs leren leerlingen regie te voeren én resultaten te boeken. Zo zetten ze eerste stappen op het pad om een professional te worden. In projecten nieuwe stijl werken ze voor een echte opdrachtgever aan een echt vraagstuk, met een zo echt mogelijk resultaat. Het werken aan professionele projecten wordt voor studenten en leerlingen snel te moeilijk, als de vraagstukken niet in een leerbare vorm gegoten zijn. Hulp en ondersteuning zijn geboden, maar niet in de vorm van extra uitleg door de docent. Die hulp is strijdig met het leren van een professionele werkwijze om nieuwe kennis voor een nieuw vraagstuk te ontwikkelen.

Uitgave Stichting Technasium, 2014
Verkrijgbaar via communicatie@technasium.nl à € 24,95

 

"Het technasiumportfolio - Een handreiking om
ermee aan de slag te gaan" door Evelien KetelaarHet technasiumportfolio

Waar ben je goed in? Hoe weet je dat? Wat kunnen we vol vertrouwen aan jou overlaten en wat kunnen we beter aan iemand anders vragen? Welke rol speel je graag als je in een team werkt? De technasiumleerling die deze vragen met zelfvertrouwen beantwoordt en die antwoorden met voorbeelden uit de praktijk kracht gijzet, heeft een grote voorsprong op de leerling die bij deze vragen met de mond vol tanden staat. Het verschil tussen die twee leerlingen? Een technasiumportfolio dat de eerste leerling goed bijhoudt. Evelien Ketelaar schreef deze handreiking, met een gestructureerd stappenplan, omdat het niet altijd eenvoudig is om met het opzetten van een portfolio te beginnen. En om leerlingen telkens weer te motiveren om hun portfolio zorgvuldig bij te houden. Uiteindelijk wordt het echter een gewoonte, die zo automatisch gaat als twitteren of Facebooken. Met een veel hoger rendement.

Uitgave Stichting Technasium, 2013
Verkrijgbaar via communicatie@technasium.nl à € 19,95

“Het effect van technasia op de motivatie en studiekeuze van leerlingen – de ontwikkeling van een onderzoeksinstrumentarium” door Irma van der Neut en Rob Vink

In samenwerking met vijf technasia en de Stichting Technasium is een instrumentarium ontwikkeld, waarmee technasia de effecten van hun technasium in beeld kunnen brengen. Het ontwikkelde onderzoeksinstrumentarium stelt de technasia in staat om de effecten die zij bij leerlingen realiseren in beeld te brengen. Daarbij is het instrumentarium gericht op inzichtelijk maken van effecten op de motivatie van leerlingen, hun studieresultaten en de keuze voor een vervolgopleiding.

KLOO uitgave nr. 102, 2013
Gedrukte uitgave verkrijgbaar via communicatie@technasium.nl à € 10 of een gratis pdf-versie via www.kortlopendonderzoek.nl 

 

“Implementatie van technasia – een onderzoek in het technasium netwerk Brabant-Oost” door Perry den Brok en Migchiel van Diggelen

Zeven jaar na de start ontstond in het netwerk Brabant-Oost behoefte aan inzicht in de implementatie en verankering van het technasium concept binnen de diverse scholen, welke overeenkomsten en verschillen er tussen scholen bestaan bij implementatie van het concept en hoe tevreden docenten zijn over de implementatie. Resultaten laten zien dat de implementatie overwegend positief verloopt maar dat de onderwijskundige inbedding en vakinhoudelijke ontwikkeling en verdere inbedding in het schoolbrede curriculum verder vorm moet krijgen. Het onderzoek geeft aanleiding tot enkele concrete aanbevelingen.

KLOO uitgave nr. 109, 2013
Gedrukte uitgave verkrijgbaar via communicatie@technasium.nl à € 10 of een gratis pdf-versie via www.kortlopendonderzoek.nl 

 

“Motivatie voor het technasium” door Tessa Coenen en Milena Thijssen

Twee 5 vwo-leerlingen van het Mondial College hebben op verzoek van de Stichting Technasium een onderzoek gedaan naar de motivatie van bovenbouwleerlingen voor het technasium. Met interviews, een enquête en geschreven verhalen hebben zij dit thema onderzocht. De uitkomsten staan in hun onderzoeksrapport. Enkele van de geschreven verhalen treft u aan in dit magazine.

Uitgave Stichting Technasium/Mondial College, 2014
Gratis pdf-versie via www.technasium.nl > formule

 

“Handreiking schoolexamen Onderzoek & ontwerpen in de tweede fase” door Herman Schalk en Lucia Bruning

Sinds 2007 zijn alle vormvoorschriften voor de schoolexamens vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen per vak, waarvan dit er één is. Deze handreiking voor het schoolexamen O&O wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden betreffende de organisatie van het schoolexamen. Naast het beschrijven van de wettelijke kaders bevat de handreiking niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Uitgave SLO, 2014
Gratis pdf-versie via www.slo.nl