Hoezo Formule?

Het technasiumonderwijs is vormgegeven volgens de technasiumformule. Deze formule wordt door alle technasia in Nederland aangehouden.

De formule

De formule van het technasium omvat: 
  • Activerende didactiek - De technasiumdocent heeft een coachende rol en krijgt scholing.
  • Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs - Om een link met de praktijk te leggen werkt het technasium samen met het bedrijfsleven en hoger onderwijs.
  • Een examenvak - Op het technasium krijg je les in het vak Onderzoek & Ontwerpen.
  • Technasiumwerkplaats - Elk technasium heeft een technasiumwerkplaats.
  • Een opleiding met een moderne bèta-cultuur - Er wordt op het technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de Technasium Top Award en andere activiteiten.

Waarom een formule?

Een formule is belangrijk zodat iedereen weet waar het technasium voor staat. In de werkwijze bij de formule van het technasium ligt de nadruk op:
  • Herkenbaarheid - In heel Nederland wordt op dezelfde wijze gewerkt aan het technasium. 
  • Kwaliteit - De kwaliteit van het onderwijs, docenten en het lesmateriaal is belangrijk. De technasia worden bij het continu verbeteren van de kwaliteit ondersteund door Stichting Technasium. 
  • Actualiteit - Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen wordt gewerkt met actuele onderwerpen. Als leerling werk je aan actuele technologische vraagstukken. 
  • Uniformiteit - Docenten worden centraal opgeleid. Het lesmateriaal en de didactiek zijn eensluidend. Op deze manier kunnen technasia kennis delen. 

Kwaliteitsbewaking

Wij stellen hogen eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Binnen de landelijke Technasium-netwerkorganisatie werken we samen om het onderwijs te ontwikkelen en kennis te delen. We houden daarom op alle aspecten van de formule onze eigen en elkaars kwaliteit en ontwikkeling continu in de gaten.

In het schooljaar 2016-2017 is de kwaliteitssystematiek die sinds 2013 gold, onder de loep genomen en is samen een nieuwe, toekomstbestendige systematiek ontwikkeld waarmee de kwaliteit op technasia geborgd kan worden. Met deze nieuwe kwaliteitssystematiek bewaken en verantwoorden we onze formule en de kwaliteit van het technasiumonderwijs én investeren we tegelijkertijd ook in het verder (door)ontwikkelen van Technasium als innovatieve leer- en werkgemeenschap. Zo worden we een lerende netwerkorganisatie die steeds de lens steeds scherp probeert te stellen. Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal de nieuwe kwaliteitssystematiek geïmplementeerd zijn en operationeel worden.