Presentatie VOHO

Geslaagde VOHO-dag Rijnmond, Rijnland en Zuid-Holland

Op 6 maart was er een VOHO (voortgezet onderwijs/ hoger onderwijs) dag voor technasia uit de regio Rijnmond, Rijnland en Zuid-Holland. Schoolleiders, docenten, technatoren, leerlingen onderzochten samen met vertegenwoordigers uit het Hoger Onderwijs én opdrachtgevers de samenwerking rond de meesterproeven en hoe we deze nog verder kunnen verbeteren. De bijeenkomst was in het Airborne Fieldlab van Siemens.

 

Wat is de meesterproef?
De meesterproef vormt het sluitstuk van het vak Onderzoeken en Ontwerpen. De leerlingen zoeken, in een team, zelf een opdrachtgever voor hun projectopdracht, maken een plan van aanpak en voeren dit plan vervolgens zelf uit. Hierbij worden ze inhoudelijk begeleid door een expert uit het hoger onderwijs. 

Wat draagt de opdrachtgever bij aan de meesterproef?
Tijdens deze vijfde editie van de VOHO-dag die de Hogescholen, TU Delft en de Technasia jaarlijks met elkaar organiseren, stond opnieuw de kwaliteit van de meesterproef centraal. In voorgaande jaren keken we met elkaar naar de kwaliteit van de samenwerking en de begeleiding en beoordeling door expertbegeleiders.  Dit jaar stond de opdrachtgever bij de uitvoering en beoordeling van de Meesterproef centraal. Wat dragen zij bij en wat zijn hun taken?

Gezamenlijke terugblik en in gesprek
Samen met de 60 deelnemer keken we terug op de samenwerking met onze opdrachtgevers. Netwerkcoaches, Hogescholen en de TU Delft deelden hun ervaringen. JET-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) en het Maritime Technology Nederland gaven een presentatie over de faciliteiten voor technasia. Daarna werd aan vier gesprekstafels over verschillende thema’s gediscussieerd en werden ideeën uitgewisseld.  

Duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden
Aan een van de tafels gingen de deelnemers met elkaar op zoek naar de optimale relatie tussen leerling team & opdrachtgever. Leerlingen van het Maris College en het CLD deelden hun ervaringen. Samen met opdrachtgevers, docenten en schoolleiders keken we naar wat optimale samenwerking inhoudt en wat dat van iedereen vraagt. Conclusie was dat veel valt of staat met een goede communicatie, heldere afspraken en goede planning. Voor zowel de opdrachtgever als het leerlingenteam moet duidelijk zijn wie welke rol, taak en verantwoordelijkheid heeft gedurende het meesterproeftraject. Drempels of beperkingen in het contact werken contraproductief en moeten we voorkomen en oplossen. 

Communicatie sleutel voor succes
Ook aan de tweede gesprekstafel werd duidelijk dat communicatie de sleutel is voor een succesvolle samenwerking. Opdrachtgevers onderstreepten dat regelmatig contact met vaste contactpersonen in de school belangrijk is voor een goede en duurzame relatie met docenten en leerlingen. Van belang is verder dat scholen en bedrijven ritme en planning goed afgestemmen. Voldoende tussentijdse contactmomenten voor terugkoppeling en het bespreken van de voortgang is ook een belangrijke voorwaarde.

Verwachtingen managen
`Het venijn zit in het begin’, aldus een opdrachtgever. `Dat is hét moment om verwachtingen te managen en samenwerkingsafspraken te maken. Daarna, als leerlingen eenmaal goed op weg zijn, is het zaak om als opdrachtgever vinger aan de pols te houden’.

De meesterproef roadmap
De meesterproef roadmap, werd aan een andere gesprekstafel bekeken en besproken. De roadmap vonden de deelnemers een bruikbaar instrument om - met de verschillende betrokkenen bij de meesterproef - de onderlinge rollen en taken en verantwoordelijkheden én de communicatielijnen te bepreken, bepalen, monitoren en evalueren.

Aan de vierde gesprekstafel verkenden de deelnemers met elkaar welke bijdrage JET-Net kan leveren om technasia te helpen aan Meesterproef opdrachtgevers.

Oppakken verbeteracties
Net als ieder jaar pakken de HO-vertegenwoordigers en de netwerkcoaches de verbeteracties op in samenspraak met de netwerken. Zo zullen de bestaande samenwerkingsafspraken, infrastructuur en procedures en meesterproefflyers met aanmeldprocedures voor de leerlingen worden verbeterd. Ook optimaliseren we de roadmap meesterproef met de feedback die is verzameld.