Technasium worden?

De route om als school Technasium te worden, kent globaal 5 stappen
  • Oriëntatie
  • Potentie- en ambitiescan
  • Intentieverklaring
  • Introductieprogramma
  • Predicaatverlening

Oriëntatie

Als je erover denkt om Technasium te worden, is de eerste stap je te oriënteren op de formule van het Technasium. Het vraagt namelijk een forse investering in tijd en middelen om het technasiumonderwijs goed te implementeren in de school. Wij raden aan om tijdens de oriëntatie in elk geval de volgende stappen te zetten:
  • Organiseer een gesprek tussen de schoolleiding en docenten
  • Betrek andere scholen, hoger onderwijs of bedrijfsleven in je regio bij het proces
  • Onderzoek je eigen motieven, sterktes en zwaktes
Of er ruimte is voor nieuwe technasiumscholen in een bepaalde regio hangt van verschillende factoren af: bijvoorbeeld van regionale ontwikkelingen m.b.t. leerlingaantallen, (het aanbod en de ambities van) de belangstellende school en ook van het bestaande regionale technasiumnetwerk.
 
Het Technasium bestaat uit een bijna landelijk dekkend netwerk. In schooljaar 2019-2020 zijn er 94 scholen met het predicaat Technasium en zijn er 6 scholen gestart met het introductieprogramma.
 
Als de oriëntatie met een positief resultaat is afgerond, kun je je belangstelling bij Stichting Technasium kenbaar maken.
 

Potentie- en ambitiescan

Als je je belangstelling kenbaar hebt gemaakt en we zien mogelijkheden voor je school als nieuw Technasium, dan vragen we je de potentie- en ambitiescan uit te voeren. Hieruit blijkt of de wens om Technasium te worden op de juiste informatie en motivatie gestoeld is.

De potentie- en ambitiescan vormt de input voor een gesprek met de voorzitter(s) van een of twee bestaande regionale technasiumnetwerken waarin je kritisch bevraagd wordt over je motivatie en ambitie.
 

Intentieverklaring

De voorzitter(s) van het/de technasiumnetwerk(en) adviseren n.a.v. het gevoerde gesprek over de toetreding van je school aan het bestuur van Stichting Technasium.  Als het bestuur positief besluit dan volgt de ondertekening van een intentieverklaring en kan je school starten met het introductieprogramma.
 

Introductieprogramma

Het introductieprogramma om Technasium te worden duurt een (school)jaar. De school wordt bij de voorbereidingen en invoering ondersteund door Stichting Technasium. Ook de bestaande technasiumscholen vervullen een belangrijke rol in de introductieperiode.

Predicaatverlening

Aan het eind van het introductiejaar, wordt bepaald of je school het predicaat Technasium krijgt toegewezen. Een voorwaarde om Technasium te kunnen wordne, is dat je deel uitmaakt van een netwerk van scholen. Met de bestaande technasiumscholen in het netwerk en met Stichting Technasium wordt een convenant gesloten. Vanaf dat moment mag je school zich officieel Technasium noemen. 
 
Het predicaat wordt in eerste instantie voor 4 jaar toegekend. Elk jaar wordt gecheckt of je school nog steeds voldoet aan de basiseisen voor een volwaardig Technasium. 
 

Belangstelling om Technasium te worden? 

Neem contact op met Ria Sluiter, directeur Stichting Technasium.