Jan van Driel

Het traditionele bètaonderwijs is weinig uitdagend en te abstract om veel leerlingen aan te kunnen spreken. Eerdere experimenten om daarin verandering te brengen kwamen niet goed van de grond. Het technasium lijkt dat wel te lukken. Het vak O&O, waardoor bèta-technisch ontwerpen en onderzoeken een plaats heeft gekregen in het curriculum, een stevige invulling van het examen en aandacht voor de opleiding van de docenten bieden een duidelijke meerwaarde. Net zoals de ondersteuning door een professionele organisatie, waardoor scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.
 
- Jan van Driel, Professor of Science Education (University of Melbourne) en voormalig secretaris Stichting Technasium

Samenwerking met hoger onderwijs

De samenwerking met het hoger onderwijs is een van de pijlers van het Technasium en bovendien van wederzijds belang. Gezamenlijke doelstellingen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling van bètatalenten en het aanbieden van een brede studie- en beroepsoriëntatie zodat leerlingen gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken. 'Verbinding met het hoger onderwijs' is dan ook een van de speerpunten van het strategisch plan 2017-2021.

Goede samenwerking tussen het Technasium en het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) is van wederzijds belang. Gezamenlijke doelstellingen zijn

 • De ontwikkeling van bètatalenten stimuleren
 • Een brede studie- en beroepsoriëntatie zodat leerlingen gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken
 • Doordat leerlingen al competenties beheersen om succesvol te studeren wordt de overgang van vo naar ho minder groot en zal het studeren gemakkelijker gaan
 • Docenten van technasia en ho kennis laten maken met elkaars onderwijs, zodat we van elkaar kunnen leren en de opleidingen op elkaar kunnen afstemmen
 • Professionaliseringsaanbod vanuit ho voor vo-docenten aanpassen op de coachende rol die docenten in de klas hebben
 • Gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs op het gebied van projectmatig werken, beoordelen en begeleiden

Gezamenlijke activiteiten

Om dit te realiseren hebben het hoger onderwijs en Stichting Technasium de volgende activiteiten ontwikkeld of zijn in ontwikkeling

 • Er worden convenanten afgesloten met hbo- en wo-instellingen waarin afspraken gemaakt worden over structurele samenwerking
 • Het hoger onderwijs ondersteunt leerlingen met hun meesterproef door het beschikbaar stellen van experts en ondersteunt docenten door te adviseren bij de beoordeling van de Meesterproef
 • Hogeronderwijsinstellingen verzorgen workshops die aansluiten bij de projecten, stelt faciliteiten beschikbaar, verzorgt werkcolleges of biedt proefstuderen aan
 • Technasiumnetwerken en hogeronderwijsinstellingen organiseren gezamenlijke vo/ho-dagen waarin docenten ervaringen en kennis uitwisselen en gezamenlijke activiteiten ontwikkelen
 • In samenwerking met het hoger onderwijs worden inspiratiemiddagen voor leerlingen georganiseerd zodat zij kennis kunnen maken met en inspiratie kunnen opdoen voor projecten
 • In samenwerking met de 3 Technische Universiteiten (3TU) is een mastertrack ontwerpen ontwikkeld die docenten in opleiding de gelegenheid geeft hun bevoegdheid voor O&O te behalen
 • Studenten doen onderzoek naar actuele vraagstukken en opbrengsten van het Technasium en er lopen diverse promotieonderzoeken naar de beleving, opbrengsten en effecten van het technasiumonderwijs
 • Samen met het hoger onderwijs worden PLG’s of DOT’s opgezet om gezamenlijk onderwijsmateriaal te ontwikkelen
 • Met Aeres Hogeschool is een studieroute Biologie, voeding en gezondheid ontwikkeld die aansluit bij de technasiumleerroute. Dit is een differentiatie op de bestaande opleiding

Samenwerking met het Technasium

Stichting Technasium streeft ernaar met zoveel mogelijk hogeronderwijsinstellingen structureel samen te werken beste aansluiting tussen vo en ho mogelijk te maken. Het liefst geven we deze samenwerking vorm in een convenant waarna in een gezamenlijk meerjarenplan deze concreet uitgewerkt wordt. Een van de onderwerpen die in een samenwerkingconvenant wordt vastgelegd is de rol van het hoger onderwijs bij de begeleiding van de Meesterproef.

Voor meer informatie kun je contact openmen met de netwerkregisseur in je regio.