Jan van Driel

Het traditionele bètaonderwijs is weinig uitdagend en te abstract om veel leerlingen aan te kunnen spreken. Eerdere experimenten om daarin verandering te brengen kwamen niet goed van de grond. Het technasium lijkt dat wel te lukken. Het vak O&O, waardoor bèta-technisch ontwerpen en onderzoeken een plaats heeft gekregen in het curriculum, een stevige invulling van het examen en aandacht voor de opleiding van de docenten bieden een duidelijke meerwaarde. Net zoals de ondersteuning door een professionele organisatie, waardoor scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.
 
- Jan van Driel, Professor of Science Education (University of Melbourne) en voormalig secretaris Stichting Technasium

Samenwerking met hoger onderwijs

De samenwerking met het hoger onderwijs is een van de pijlers van het technasium en bovendien van wederzijds belang. Gezamenlijke doelstellingen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling van bètatalenten en het aanbieden van een brede studie- en beroepsoriëntatie zodat leerlingen gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken. 'Verbinding met het hoger onderwijs' is dan ook een van de speerpunten van het strategisch plan 2017-2021.

Goede samenwerking tussen technasia en het hoger onderwijs (ho) is van wederzijds belang. Gezamenlijke doelstellingen zijn:

 • De ontwikkeling van bètatalenten stimuleren;
 • Een brede studie- en beroepsoriëntatie zodat leerlingen gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken;
 • Doordat leerlingen al competenties beheersen om succesvol te studeren wordt de overgang van vo naar ho minder groot en zal het studeren gemakkelijker gaan;
 • Docenten van technasia en ho kennis laten maken met elkaars onderwijs, zodat we van elkaar kunnen leren en de opleidingen op elkaar kunnen afstemmen;
 • Professionaliseringsaanbod vanuit ho voor vo-docenten aanpassen op de coachende rol die docenten in de klas hebben;
 • Gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs op het gebied van projectmatig werken, beoordelen en begeleiden.

Om dit te realiseren hebben het hoger onderwijs en Stichting Technasium de volgende activiteiten ontwikkeld of worden in de toekomst ontwikkeld:

 • Er worden convenanten afgesloten met hbo en wo-instellingen waarin afspraken gemaakt worden over structurele samenwerking;
 • Ho ondersteunt leerlingen met hun meesterproef door het beschikbaar stellen van experts en ondersteunt docenten door te adviseren bij de beoordeling van de meesterproef;
 • Technasia en ho organiseren gezamenlijke vo/ho-dagen waarin docenten ervaringen en kennis uitwisselen en gezamenlijke activiteiten ontwikkelen;
 • In samenwerking met ho worden inspiratiemiddagen voor leerlingen georganiseerd zodat zij kennis kunnen maken met ho en inspiratie kunnen opdoen voor projecten;
 • In samenwerking met de 3TU’s is een mastertrack ontwerpen ontwikkeld die docenten in opleiding de gelegenheid geeft hun O&O-certificaat te behalen.
 • Studenten in het ho doen onderzoek naar actuele vraagstukken en opbrengsten van het technasium;
 • Er lopen diverse promotieonderzoeken naar de beleving, opbrengsten en effecten van het technasiumonderwijs;
 • Ho geeft workshops die aansluiten bij de projecten, stelt faciliteiten beschikbaar, verzorgt werkcolleges of biedt proefstuderen aan;
 • Samen met ho worden PLG’s of DOT’s opgezet om gezamenlijk onderwijsmateriaal te ontwikkelen;
 • Met Aeres Hogeschool is een studieroute Biologie, voeding en gezondheid ontwikkeld die aansluit bij de technasiumleerroute. Dit is een differentiatie op de bestaande opleiding.

Door- en uitstroom

Stichting Technasium wil de meerwaarde van het technasiumonderwijs laten zien, zowel kwalitatief als in cijfers. Bijvoorbeeld de prestaties van leerlingen in bètavakken en de keuze voor vervolgonderwijs in de bètatechniek. Naast interpretatie van resultaten van reeds lopend onderzoek door de Universiteit van Maastricht gaat Stichting Technasium verkennen of de eigen kwaliteitsgegevens zo verzameld en aangevuld kunnen worden dat daarover wetenschappelijke analyse mogelijk is. Ook streeft Stichting Technasium na om effectiviteitsonderzoek samen met andere onderwijsprofielen op te zetten, zodat er onderling vergelijking mogelijk is en er gedegen inzicht in de unieke en generieke waarde van het technasium en andere profielen ontstaat.
 
In 2015 publiceerde de Universiteit Twente een onderzoek over de uitstroom vanuit het technasium genaamd 'Egineering in Dutch schools: Impact on Study Choice.'  
 
Bekijk de door- en uitstroomcijfers van het schooljaar 2015-2016 in ons jaarverslag.

Convenant met het technasium

Stichting Technasium streeft ernaar met zoveel mogelijk ho-instellingen convenanten af te sluiten, om zo structureel te kunnen samenwerken en de beste aansluiting tussen vo en ho mogelijk te maken. In een meerjarenplan wordt de samenwerking concreet uitgewerkt waarbij gezamenlijk gekeken wordt welke activiteiten noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Jaarlijks worden deze convenanten met de technasia en het ho geëvalueerd en waar mogelijk aangepast. Een van de punten die in een samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd is de rol van het ho bij de meesterproef.

Meer informatie is te vinden in de infofolder expertbegeleider en de infofolder over het examenprogramma O&O. Of neem contact op met de netwerkcoach in je regio