Bovenstaand filmpje is gemaakt door het
netwerk Randstad Noord voor een symposium bij de KNAW op 27-11-12

Bewuster kiezen na school

Door het technasium te volgen weten leerlingen beter wat bètatechnische beroepen inhouden. Ze kiezen bewuster voor een vervolgstudie. Goede informatie en samenwerking met het hoger onderwijs maakt de keuze van leerlingen nog beter onderbouwd. In de bovenbouw kunnen leerlingen echte ervaringen opdoen in het hoger onderwijs, waardoor ze ze weten hoe het toegaat op een universiteit of hogeschool.  
Wat doet het hoger onderwijs?

 • Workshops geven die aansluiten bij projecten op het technasium
 • Faciliteiten beschikbaar stellen voor technasia
 • Expert begeleiders leveren voor teams die werken aan hun meesterproef
 • Als gecommitteerde de meesterproef (eindexamen O&O) mee beoordelen
 • Proefstuderen of werkcolleges aanbieden over interessante vakgebieden  
 • Eerste resultaten

  Het netwerk Midden-Nederland heeft in januari 2013 de eerste resultaten van de uitstroom van technasiumleerlingen op een rijtje gezet. Dit vindt u in deze folder. Van de 170 leerlingen die het technasium volgden blijkt er meer dan 75% naar een bètatechnische vervolgopleiding te gaan, op het vwo ligt dit getal zelfs nog hoger.

  Met de Universiteit van Tilburg wordt in het schooljaar 2012-2013 een meetinstrument ontwikkeld waarmee de effecten van het technasium op motivatie, studiekeuze en studieresultaten in beeld kunnen worden gebracht.
   
  Voorbeeldige meesterproef

  Vier leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede deden als meesterproef (examenproject) een onderzoek naar het effect van energiedrankjes op de leerprestaties. Ze deden dit samen met psycholoog Pascal Wilhhelm van de vakgroep Instructietechnologie (UTwente) als expertbegeleider.
  De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.  
  Convenant HO met technasium

  Voor de meesterproef in het eindexamen op het technasium zoeken we structurele samenwerking met het Hoger Onderwijs, zowel met hbo- als wo-instellingen. Hiervoor vraagt de Stichting Technasium om dit vast te leggen in een convenant, zodat technasiumleerlingen en hun O&O-docenten kunnen rekenen op samenwerking.

  In het convenant spreken we een tweetal zaken af, te weten:

  > Elk team dat aan zijn meesterproef werkt, heeft drie adviesgesprekken met een expert uit het hoger onderwijs.

  > De expertbegeleider beoordeelt samen met de O&O-docent de inhoud van het werkstuk van het team.

  Op dit moment is er een convenant afgesloten met de volgende HO-instellingen:

  Hanzehogeschool Groningen
  Stenden Hogeschool
  Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
  Saxion Hogeschool
  Hogeschool Zeeland
  Hogeschool Utrecht
  Hogeschool Arnhem Nijmegen
  Universiteit Twente
  Hogeschool Van Hall Larenstein

  Aan het woord

  Jan van Driel
  hoogleraar bètadidactiek/
  directeur Iclon en
  secretaris Stichting Technasium

  "Het traditionele bètaonderwijs is weinig uitdagend en te abstract om veel leerlingen aan te kunnen spreken. Eerdere experimenten om daarin verandering te brengen kwamen niet goed van de grond. Het technasium lijkt dat wel te lukken. Het vak O&O, waardoor bèta-technisch ontwerpen en onderzoeken een plaats heeft gekregen in het curriculum, een stevige invulling van het examen en aandacht voor de opleiding van de docenten bieden een duidelijke meerwaarde. Net zoals de ondersteuning door een professionele organisatie, waardoor scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden."

   

  Uitgelicht

  Nieuwsbrief ScienceGuide
  In de nieuwsbrief van ScienceGuide wordt aandacht besteed aan het opleiden en aantrekken van bètatalent. Lees hier de nieuwsbrief.

   

  Contact


  Wilt u contact in het kader van samenwerking met het technasium, dan kunt u één van de netwerkcoaches in uw regio benaderen. Zij hebben elk een aantal HO-instellingen in portefeuille. De contactgegevens van de netwerkcoaches vindt u hier.


  Marieke Rinket
  Universiteit Twente; Saxion; Windesheim


  Geke Hooge
  RUG; Hanzehogeschool/HIT; Stenden; Van Hall; NHL


  Gerrit Visscher
  HAN; WUR; HU; UU; VU; UvA; CAH


  Martha Hoebens
  TU Eindhoven; Zuyd Hogeschool; Fontys


  Evelien Ketelaar
  Avans; Hogeschool Zeeland; Hogeschool Leiden; Universiteit van Antwerpen


  Paul Toonen
  TU Delft; Haagse Hogeschool; Hogeschool  Rotterdam